Wałbrzych, 06.12.2019r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie 7:

Nasze pytanie dotyczy części 2. pozycja nr 12 Jedzenie – program wspomagania kompetencji komunikacyjnych dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się jest już niedostępna na rynku, czy w związku z tym zgodzą się Państwo usunąć ją z listy lub zmienią na inną ogólnie dostępną? W związku z powyższym prosimy o przedłużenie terminu o co najmniej 1 dzień, aby przygotować odpowiednią ofertę.

Odpowiedź 7:

W sytuacji opisanej przez Oferenta w przesłanym pytaniu należy postępować jak w przypadku opisanym odpowiedzi na Pytanie nr 2 do opublikowanego ogłoszenia o zamówieniu, tj. „Jeśli przedmiot zamówienia został wycofany z produkcji należy zamieścić taką informację w formularzu oferty i zaproponować przedmiot o zbliżonych właściwościach/funkcjach.”

Treść zapytań wraz z odpowiedziami stanowi integralną część Zapytania ofertowego i jest jednocześnie modyfikacją treści Zapytania ofertowego.

W związku z otrzymanymi dodatkowymi pytaniami i wynikającą z nich modyfikacją treści Zapytania ofertowego Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 11.12.2019r. do godz. 9:00.

Seweryn Kociuga
prezes zarządu Fundacji „Czemu Nie?!”