Codziennie pewniejsi siebie

Projekt: „CODZIENNIE PEWNIEJSI SIEBIE”

Okres realizacji projektu: marzec 2019 – grudzień 2020 (22 miesiące)

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 10.2.4

Miejsce realizacji: miasto Wałbrzych, powiat wałbrzyski, powiat kamiennogórski

Realizatorzy:

  • Lider: Fundacja “Czemu Nie?!” 
  • Partner: Gmina Wałbrzych
  • Partner: Powiat kamiennogórski

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji przez nauczycieli i pedagogów szkół specjalnych prowadzonych przez Partnerów pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną wobec uczniów uczących się w w/w placówkach tj. dzieci z niepełnosprawnościami, w tym głównie z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz rozwijanie u dzieci i młodzieży w/w placówek kompetencji społecznych niezbędnych do prawidłowego i samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu, podniesienie jakości nauczania oraz zakup sprzętu potrzebnego do rozwijania tych kompetencji oraz wyrównywania deficytów.

Odbiorcy:

Odbiorcami projektu są uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu czyli dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności oraz nauczyciele i pracownicy pedagogiczni tych placówek.

Pośrednią grupą docelową odbiorców projektu są rodzice/opiekunowie dzieci uczących się w Zespole Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze i w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu, którzy wykazali chęć wzięcia udziału w zajęciach i terapiach, które mogą pomóc ich dzieciom zmniejszać deficyty, wynikające z niepełnosprawności.


Harmonogramy wsparcia udzielanego w projekcie: