Fundacja „Czemu Nie?!” powstała m.in. w odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym zdrowia psychicznego. Podejmujemy działania na rzecz osób w każdym wieku doświadczających szeroko pojętego kryzysu. Fundacja podejmuje działania społeczne w zakresie, którego nie oferuje publiczny system oświaty, opieki społecznej ani zdrowotnej, a który – jak pokazują wieloletnie obserwacje – sprawdza się w krajach zachodnich i skandynawskich. Zgodnie z uchwalonym Statutem celem Fundacji „Czemu Nie?!” jest popieranie wszechstronnego rozwoju społecznego, w tym w szczególności upowszechnianie:

 • ochrony i promocji zdrowia, w tym zdrowia psychicznego,
 • kultury fizycznej i sportu oraz propagowanie i rozwój zdrowego trybu życia oraz aktywności sportowej,
 • nauki, oświaty i wychowania oraz wspomaganie i promowanie edukacji,
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości,
 • działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • przeciwdziałania nierównościom społecznym, przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, przynależność etniczną i narodową, niepełnosprawność, wiek, status społeczny i ekonomiczny, przekonania, a także inne przesłanki we wszystkich dziedzinach życia, w sferze prywatnej i publicznej,
 • działań na rzecz poprawy jakości życia kobiet, osób starszych, chorych, niepełnosprawnych,
 • działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz upowszechniania praw kobiet,
 • działań na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • promocji i organizacji wolontariatu.