STATUT FUNDACJI CZEMU NIE?!”

Wałbrzych, dnia 28.06.2016r.

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

§ 1

Fundacja „Czemu Nie?!”, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Fundatora aktem notarialnym sporządzonym dnia 20.08.2015r. w Kancelarii Notarialnej w Wałbrzychu przed Notariuszem mgr Januszem Sobczakiem, repertorium A nr 2471/2015, działa w oparciu
o ustawę z dnia 06 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U.Nr 21, poz.97), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003r (Dz.U.96.873) oraz w oparciu o niniejszy statut.

§ 2

 1. Fundacja działa pod nazwą: Fundacja „Czemu Nie?!”.
 2. Siedzibą Fundacji jest Wałbrzych.

§ 3

 1. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Środki będące w dyspozycji Fundacji przeznaczone są na cele statutowe określone w § 7 statutu na przedsięwzięcia i dla instytucji zlokalizowanych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundacja jest organizacją apolityczną, kierującą się w swym działaniu tolerancją
  i poszanowaniem dla odmienności kulturowej, narodowej, religijnej i światopoglądowej.

§ 4

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek, fundacji
  i stowarzyszeń.

§ 5

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 6

 1. Fundacja używa pieczęci, której wzór graficzny i treść określone zostaną przez Zarząd Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego – logo Fundacji.
 3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innym wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II

Cele, zasady i formy działalności Fundacji

§ 7

Celem Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju społecznego, w tym
w szczególności upowszechnianie:

 1. ochrony i promocji zdrowia, w tym zdrowia psychicznego,
 2. kultury fizycznej i sportu oraz propagowanie i rozwój zdrowego trybu życia oraz aktywności sportowej,
 3. nauki, oświaty i wychowania oraz wspomaganie i promowanie edukacji,
 4. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości,
 5. działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 6. przeciwdziałania nierównościom społecznym, przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, przynależność etniczną i narodową, niepełnosprawność, wiek, status społeczny i ekonomiczny, przekonania, a także inne przesłanki we wszystkich dziedzinach życia, w sferze prywatnej i publicznej,
 7. działań na rzecz poprawy jakości życia kobiet, osób starszych, chorych, niepełnosprawnych,
 8. działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz upowszechniania praw kobiet,
 9. działań na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 10. podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 11. działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 12. promocji i organizacji wolontariatu.

§ 8

 1. Fundacja realizuje cele określone w § 7 w szczególności poprzez:
  1. działalność badawczą i edukacyjną, m.in. organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, seminariów, wykładów, debat, kampanii społecznych
   i informacyjnych, opracowywania raportów i ekspertyz;
  2. organizowanie i finansowanie działań na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  3. organizowanie i finansowanie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  4. wspomaganie i organizowanie przedsięwzięć społeczno-gospodarczych na rzecz kształtowania i ochrony środowiska naturalnego;
  5. podejmowanie działań mających na celu integrację zawodową, społeczną
   i leczniczą osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  6. podejmowanie działań mających na celu rehabilitację osób niepełnosprawnych;
  7. organizowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi;
  8. udzielanie pomocy charytatywnej osobom niepełnosprawnym, chorym
   i zagrożonym wykluczeniem społecznym i ich rodzinom;
  9. organizację i prowadzenie placówek i ośrodków dziennego i stałego pobytu, w tym: świetlic terapeutycznych i środowiskowych, przedszkoli, ośrodków wsparcia socjalnego, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej, klubów, zakładów aktywizacji zawodowej i innych form wsparcia i rehabilitacji indywidualnych i grupowych, świadczących pomoc edukacyjną, oświatową, społeczną lub zdrowotną oraz rehabilitację społeczną
   i zawodową;
  10. organizację i prowadzenie szkół i placówek oświatowych niepublicznych;
  11. prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym organizowanie i finansowanie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji osób pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych bezrobociem oraz ich aktywizacji zawodowej, a także działań z zakresu edukacji dla młodzieży i dorosłych;
  12. fundowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i zagrożonej wykluczeniem społecznym;
  13. organizowanie wypoczynku, czasu wolnego oraz innych form aktywności (w tym organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych i ich opiekunów) dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
  14. organizowanie i finansowanie działań na rzecz rozwoju turystyki i sportu, w tym organizowanie imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych;
  15. podejmowanie działań mających na celu zagospodarowywanie czasu wolnego osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych poprzez organizowanie spotkań, promowanie ich twórczości artystycznej, organizowanie warsztatów twórczych, organizowanie wystaw, galerii, pokazów połączonych ze sprzedażą wytworzonych przedmiotów itp.;
  16. prowadzenie działalności szkoleniowej i wymiany doświadczeń z innymi ośrodkami w kraju i za granicą w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, pracowników ochrony zdrowia, opieki społecznej i innych;
  17. prowadzenie działalności wspierającej rozwój oświaty w formie projektowania, wprowadzania i popierania innowacji programowych w zakresie edukacji;
  18. wspieranie oraz samodzielne prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, integracji społecznej, kultury
   i innych;
  19. prowadzenie działalności wspierającej rozwój ochrony zdrowia, organizacji placówek wspomagających integrację osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie ze środowiskiem w formie opracowania, wdrażania i promowania innowacji programowych w tym zakresie;
  20. organizowanie działań mających na celu promocję zdrowia i zdrowego stylu życia;
  21. współpracę z władzami lokalnymi, samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi z kraju i zagranicy, jednostkami ochrony zdrowia, szkołami, środkami masowego przekazu oraz innymi instytucjami publicznymi, w zakresie określonym w celach działania Fundacji;
  22. współpracę z innymi fundacjami i stowarzyszeniami w celu pozyskiwania środków na realizację celów Fundacji;
  23. organizację wolontariatu oraz wspieranie i promowanie wolontariatu;
  24. promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizację zawodową, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  25. integrację i reintegrację zawodową kobiet, osób starszych, chorych
   i niepełnosprawnych;
  26. organizację rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie;
  27. wspieranie aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i sportowych oraz losowych poprzez dostarczanie sprzętu rehabilitacyjnego i innych środków niezbędnych do życia i pracy osób niepełnosprawnych;
  28. organizowanie pomocy rzeczowej;
  29. organizację i wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny ośrodków świadczących usługi rehabilitacyjne na rzecz osób niepełnosprawnych;
  30. pomoc w przystosowaniu stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, szkolenie i doskonalenie zawodowe osób niepełnosprawnych;
  31. organizację pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  32. promocję aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka;
  33. podejmowanie działań i promocję rozwiązań zwiększających poziom porządku i bezpieczeństwa publicznego, kształtowanie właściwych postaw społecznych i promowanie antyuzależnieniowego modelu życia;
  34. wspieranie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  35. działalność charytatywną;
  36. podejmowanie innych działań dozwolonych prawem wspierających realizację celów Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji w trybie uchwały może określić przypadki oraz zasady, na których działania określone w § 8. ust. 1 będą prowadzone w formie odpłatnej – w rozumieniu przepisów ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) – sklasyfikowanej jako:
 • 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
 • 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
 • 58.11.Z Wydawanie książek;
 • 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 • 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
 • 63.12.Z Działalność portali internetowych;
 • 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
 • 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
  i humanistycznych;
 • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
  i rekreacyjnych;
 • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
 • 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna;
 • 86.90.D Działalność paramedyczna;
 • 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 • 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem;
 • 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

§ 9

Dla realizacji celów określonych w § 7 Fundacja może między innymi:

 1. finansować programy pomocowe w zakresie ustalonych statutowo celów;
 2. organizować konferencje, sympozja, zjazdy analizujące występujące zagrożenia społeczne w obszarach objętych działalnością Fundacji bądź propagujące programy zwalczania takich zagrożeń;
 3. nabywać w drodze darowizn, spadków i zapisów pieniądze i inne rzeczy ruchome oraz prawa majątkowe od osób fizycznych i prawnych, zarówno krajowych, jak
  i zagranicznych;
 4. współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami i innymi osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi, których działalność jest zbieżna
  z działalnością Fundacji;
 5. współpracować z innymi instytucjami, organizacjami i osobami w zakresie realizacji celów statutowych;
 6. wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami fundacji.

§ 10

Fundacja prowadzi działalność zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzega obowiązujących przepisów prawnych właściwych dla miejsca wykonywania działalności.

§ 11

Działalność Fundacji prowadzona jest w oparciu o własne programy z uwzględnieniem potrzeb społecznych.

§ 12

Fundacja sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności ze szczegółowym uwzględnieniem wykorzystania środków finansowych i innych zasobów majątkowych.

§ 13

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje, co do zgodności jej działania z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego statutu, Minister właściwy do spraw polityki społecznej.

Rozdział III

Majątek Fundacji, środki w oparciu o które działa Fundacja

§ 14

Fundacja prowadzi swoją działalność w oparciu o:

 1. składniki majątkowe funduszu założycielskiego, określonego w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację;
 2. darowizny, zapisy, spadki od osób fizycznych i prawnych, krajowych i zagranicznych;
 3. środki ze zbiórek publicznych; dotacje i subwencje krajowe i zagraniczne, środki uzyskane z państwowych funduszy celowych i funduszy unijnych;
 4. środki pochodzące od sponsorów;
 5. dochody z prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego, jeśli zostanie taka uruchomiona;
 6. odpisy od podatku przekazywane w trybie art.27 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, gdy Fundacja uzyska status Organizacji Pożytku Publicznego;
 7. dochody z innych źródeł prawnie dozwolonych.

§ 15

 1. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie
  o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 16

 1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych i papierach wartościowych.
 2. Majątek Fundacji oraz dochody z niego uzyskiwane przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów działalności Fundacji.

§17

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
  z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

§ 18

Osoby fizyczne lub prawne, które dokonują na rzecz Fundacji jednorazowej lub łącznej darowizny w wysokości co najmniej 5000 PLN mogą uzyskać tytuł Darczyńcy Fundacji.

Tytuł Darczyńcy Fundacji uzyskuje się na podstawie uchwały Zarządu Fundacji.

Tytuł Darczyńcy Fundacji ma charakter osobisty.

Rozdział IV

Organy Fundacji i ich członkowie

§ 19

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji

§ 20

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Do zakresu kompetencji Rady należy:
  1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu, przy czym pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator,
  2. Podejmowanie decyzji o zatrudnianiu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
  3. Ocena działalności merytorycznej i finansowej Zarządu za rok poprzedni;
  4. Ocena programu działania Zarządu Fundacji na rok przyszły,
  5. Zmiana statutu Fundacji.
  6. Nadzór nad działalnością Fundacji,
  7. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
  8. Opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji.

§ 21

 1. Rada Fundacji składa się z 2 do 5 członków.
 2. W skład pierwszej Rady Fundacji wchodzą osoby powołane przez Fundatora na czas nieoznaczony.
 3. (uchylony)
 4. Fundator może rozszerzyć skład Rady w celu uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla Fundacji.
 5. Fundator może powoływać i odwoływać członków Rady, a w przypadku jego śmierci prawo to przysługuje najstarszemu spadkobiercy.
 6. (uchylony)
 7. Niedopuszczalne jest łączenie funkcji w Radzie i Zarządzie Fundacji.
 8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 9. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
 • dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
 • skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • odwołania, o którym mowa w punkcie 5. niniejszego paragrafu,
 • śmierci członka.

§ 22

 1. Pierwszego przewodniczącego Rady wskazuje Fundator. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 2. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku i działa według uchwalonego przez siebie regulaminu. W posiedzeniach tych uczestniczy członek Zarządu Fundacji w celu udzielania wyjaśnień.
 3. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 członków Rady.
 4. Uchwały Rady Fundacji mogą być podjęte wyłącznie przy obecności co najmniej połowy jej składu i zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z wyjątkiem spraw dotyczących:
  1. zmiany statutu Fundacji,
  2. powołanie lub odwołanie członków Zarządu Fundacji oraz ustalenia ich wynagrodzenia,
  dla podjęcia których wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów oddanych.
 5. Głosowania są jawne. Tajne głosowania zarządza się przy powoływaniu i odwoływaniu członków organów fundacji, a także na żądanie choćby jednego z członków Rady.
 6. Członkowie Rady Fundacji z tytułu pełnienia swoich funkcji, mogą otrzymywać wynagrodzenie w formie miesięcznych zryczałtowanych diet, wypłacanych na zasadach
  i w wysokości określonej w uchwale Rady Fundacji, podjętej w uzgodnieniu z Zarządem.
 7. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele różnych organizacji. Udział osób w/wymienionych w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

Zarząd Fundacji

§ 23

Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

§ 24

 1. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
  1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  2. realizacja celów statutowych Fundacji
  3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  4. uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
  5. zarządzanie majątkiem Fundacji,
  6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  7. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  8. sporządzanie i przedstawianie sprawującemu nadzór ministrowi sprawozdań
   z działalności Fundacji,
  9. tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji, powoływanie i odwoływanie kierowników tych jednostek oraz nadawanie im regulaminów organizacyjnych,
  10. podejmowanie działań w sprawach udziału Fundacji w spółkach oraz innych jednostkach organizacyjnych i organizacjach gospodarczych,
 2. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji sprawozdanie z działalności Fundacji, w terminie 3 miesięcy po zamknięciu roku rozliczeniowego.
 3. Zarząd decyduje w sprawach Fundacji w formie uchwał.

§ 25

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 2 członków, w tym:
  1. Prezes Zarządu,
  2. Wiceprezes Zarządu.
 2. Zarząd powołany jest na czas nieoznaczony.
 3. Zarząd powołuje Rada Fundacji, zgodnie zapisem w § 20pkt. 2 lit. a) niniejszego Statutu.
 4. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa wskutek odwołania bądź śmierci członka Zarządu.
 6. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w przypadku:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji,
  2. choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji,
  3. istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§ 26

Zarząd decyduje w sprawach Fundacji w formie uchwał, podejmowanych zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swych członków. W razie równej liczby głosów decyduje stanowisko zajęte przez Prezesa, w razie jego nieobecności przez zastępującego go członka Zarządu.

§ 27

Zasady działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami, określa uchwalony przez Zarząd regulamin.

§ 28

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają:

 • Prezes Zarządu samodzielnie, lub
 • Wiceprezes Zarządu samodzielnie.

§ 29

 1. Członkowie Zarządu Fundacji zobowiązani są do przekazywania całego dochodu (nadwyżka przychodów nad kosztami) Fundacji na działalność pożytku publicznego.
 2. Fundacja nie dokonuje zakupów towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz osoby pozostające
  z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział V

Gospodarka finansowa i ewidencja księgowa

§ 30

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Rozdział VI

Zmiana celu lub statutu Fundacji, połączenie z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji

§ 31

 1. Zmiana celu lub Statutu Fundacji, połączenie z inną fundacją oraz rozwiązanie Fundacji, mogą nastąpić wyłącznie w sposób określony w ustawie z dnia 06 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz. 97).
 2. Zmian w statucie od momentu wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. Zmiany nie mogą dotyczyć celów fundacji dla których została ona ustanowiona w akcie fundacyjnym, ale mogą je rozszerzyć.
 3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatora, a w razie jego śmierci przez Radę Fundacji.

§ 32

 1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora lub Radę Fundacji, w razie śmierci Fundatora.
 2. W okresie likwidacji Fundacji Zarząd wyznacza likwidatora, wyposażając go w niezbędne uprawnienia i środki do zakończenia spraw Fundacji, rozdysponowaniem jej majątku i dokonania innych czynności związanych z postępowaniem likwidacyjnym.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 33

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca każdego roku sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 34

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji wyłącznie na cele charytatywne, w tym na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.